Likabehandlingsplanen

I Sverige har vi en Diskrimineringslag. Lagen ska motverka diskriminering på grund av:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck (ex transpersoner)
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionshinder
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Lagen gäller även lärare, elever och övrig skolpersonal. Liknande regler finns i Skollagen och Stockholms skolplan.

I skolan ska man arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter. På Blackeberg värnar vi detta extra mycket. Det är en del av vår Blackebergsanda att behandla varandra schysst, trots olikheter av det slag som nämns ovan eller av andra skäl. När vi tillsammans försöker arbeta för en sådan stämning och en sådan attityd på Blackeberg, har vi alltså gott stöd i olika lagar.

Enligt Diskrimineringslagen måste varje skola årligen upprätta en likabehandlingsplan. Blackebergs likabehandlingsplan är drygt 10 sidor och finns i sin helhet på hemsidan. Den tar upp några olika teman som mobbning, rasism och främlingsfientlighet, jämställdhet mellan könen, diskriminering för att man är homo-, bi- eller heterosexuell eller transexuell, mångfald på skolan samt hur vi försöker göra skolan tillgänglig för elever och personal med olika funktionshinder.

Skolan är likaså enligt skollagen skyldig att ha ordningsregler. På Blackebergs gymnasium har vi egentligen bara en: att inte göra eller säga sådant som strider mot de värderingar som ligger till grund för likabehandlingsplanen.

Planen beskriver under olika rubriker bakgrund, åtgärder och mål.

Varje klass på skolan ska tillsammans, t ex på mentorstid, fundera på hur eleverna i klassen och i skolan i stort kan leva upp till lagens intention. Varje enskild person på skolan ska genom diskussioner få hjälp att fundera över sina egna värderingar om och beteenden mot de som på något sätt inte är som man själv. Ett bra sätt att göra detta är att tillsammans läsa olika delar av likabehandlingsplanen och fundera över vad det som står där egentligen betyder och vilka konsekvenser det får för det egna handlandet.

En del av aktiviteterna under året har sin grund i likabehandlingsarbetet på skolan. Det gäller bl.a. introduktionen av de nya eleverna på skolan, integrationsarbetet mellan elever på olika program och i olika årskurser, sex och samlevnadsarbetet i åk 2 och 3, utbildningsdagen kring internet för åk 1 samt allt elevsocialt arbete (som onsdagsraster, Curare mm).

Årets likabehandlingsplan lyfter fram fyra huvudmål:

 • Under hösten diskuterar mentorerna och elever huvuddragen i planen
 • Arbetet med de nya klasserna på skolan ska bli ännu bättre, med fler gemensamma aktiviteter och ordentlig uppföljning
 • Under året prövas flera sätt att öka integrationen mellan elever på olika program och olika årskurser, inte minst mellan elever på nationellt program och Spri.
 • Temadagar i åk 1 om beteende på nätet samt i åk 2 och 3 om sex och samlevnad.

Det är bara vi tillsammans, alla på skolan, som kan se till att Blackebergs gymnasiums likabehandlingsplan inte blir tomma ord utan en beskrivning av verkligheten!

Dela: