Till innehåll på sidan

Historik

60 år av sammanhållning och kämpaglöd!

Vi är mycket stolta över vår skola som präglas av en gedigen utbildningstradition. Idag är vi en modern gymnasieskola som tar ett avstamp från de fina gamla traditionerna och för med dem ut till 2000-talets pedagogik och teknik.

Blackebergs Gymnasium 1949-1990

Blackebergs samrealskola inrättades i juli 1949 efter beslut, dels i Stockholms stadsfullmäktige att ställa lokaler till förfogande, dels i Kungl. Majt. den 29 juni 1949. Skolan blev en 5-årig samrealskola som fick inhysas i folkskolor i området under de första åren. Även om skolan officiellt hette ”Samrealskolan i Blackeberg” kom den även att kallas ”Läroverket i Blackeberg” eller ”Blackebergs läroverk” redan från det första året. Vårterminen 1954 avlade den första 5-åriga klassen sin realexamen vid skolan.

En symbol för skolan – en sköld med bergsilhuetter – utformades av ingenjör Åke Ekelund, som var förälder till en elev vid skolan, samt av teckningslärare Björn Berndtson. Hösten 1951 började uppförandet av en läroverksbyggnad och arbetet blev klart 1953. Höstterminen 1953 kunde undervisningen bedrivas i helt egna lokaler i den nyuppförda byggnaden. Under vårterminen 1955 tillkom nya byggnader med lärosalar, skrivsal, matsal och kök mm. Efter att riksdagen avslagit ett förslag om att inrätta ett statligt gymnasium vid Blackeberg beslutade Stockholms stadsfullmäktige att istället inrätta ett kommunalt 4-årigt gymnasium fr.o.m. höstterminen 1953. Vårterminen 1957 avlades studentexamen vid skolan för första gången.

Under åren 1949 till 1958 hade Blackeberg en egen lokal läroverksstyrelse men fr.o.m. 1:a juli 1958 underställdes skolan Stockholms skoldirektion. Fr.o.m. 1:a juli 1959 började gymnasiet att förstatligas med början i ring 1 och skolan fick nu namnet ”Högre allmänna läroverket och kommunala gymnasiet i Blackeberg”. Realskolan hade avvecklat sin 5-åriga utbildning och vid 1960-talets början förekom 3- och 4-åriga klasser. Den sista realexamen avlades vårterminen 1964.

Höstterminen 1961 förlades ett högstadium av en ny skolform under namnet ”Enhetsskolan” till Blackeberg. Redan nästa läsår, 1962/63, infördes grundskolan. Grundskolans högstadium upphörde på Blackeberg efter läsåret 1971/72. När realskolan avvecklats och de sista kommunala gymnasie-ringarna upphört benämndes skolan fr.o.m. höstterminen 1962 ”Högre allmänna läroverket i Blackeberg”.

Läsåret 1963/64 infördes parallellt med de 4-åriga även 3-åriga linjer på gymnasiet. Den sista studentexamen avlades vårterminen 1968 varefter skolan kom att heta ”Blackebergs gymnasium”. Den nya 3-åriga gymnasieskolan infördes fr.o.m. läsåret 1966/67 och de första centrala proven förekom vårterminen 1968. 1970/71 infördes 2-åriga linjer och dessa upphörde vårterminen 1983. Därefter förekom enbart 3-åriga linjer.

I gymnasiet fram till vårterminen 1968 hade man både allmänn, latin och real-linjer med olika varianter. I gymnasieskolan fr.o.m. 1966 förekom från början humanistisk, samhällsvetenskaplig, naturvetar- och teknisk linje med en del varianter men under 1970-talets slut och framåt dominerade natur och tekniska linjer helt. Vissa läsår förekom enbart dessa linjer bland de 3-åriga. Av 2-åriga linjer fanns sociallinje under 13 år.

Elevantalet har varierat under åren och var lägst på 1980-talet då förslag om nedläggning om ett antal gymnasier utgjorde ett hot mot skolan. Skolan vilade sas i en ”malpåse” med få linjer, klasser och elever och med tillförordnade rektorer. Under denna period utnyttjades dock skolans lokaler av Stockholms läns landsting som hade några vårdutbildningar förlagda till Blackeberg under läsåren 1977/78-1983/84.

Vårdutbildningen omfattade c:a 300 elever. Nedläggningsförslaget genomfördes emellertid inte och Blackebergs gymnasium blev kvar och har 1991 genom sammanslagning med Nya Elementars gymnasium fått ett större antal klasser och elever igen. Denna text är en sammanställning av ”Arkiv: Blackebergs Gymnasium 2″, skriven av Peter Frisch och Lars Asklund den 6/12 1994.

Fusionen av Nya Elementarskolan och Blackeberg

När Nya Elementarskolan – som namnet från början var – startade 1828 inhystes den i två salar och två mindre rum vid Klara Västra Kyrkogata och Klara Vattugränd. 1829 flyttade skolan till Kungliga Lantbruksakademien och inte förrän 1859 kunde skolan flytta in i egna lokaler på Slöjdgatan vid Hötorget. Dessa tillbyggdes och upprustades 1899. I dessa lokaler stannade skolan till 1947, då riksdagen beslöt att Ängby Samrealskola – den nya skolan i Åkeshov – skulle få gymnasium, samt att arkiv, bibliotek och undervisningsmateriel från Nya Elementarskolan i Stockholm skulle överföras till Nya Elementarskolan i Ängby, som namnet nu på samrealskolan i Ängby skulle bli. 1950 ändrades namnet till Nya Elementarskolan i Stockholm. 1953 revs den gamla Nya Elementarskolan på Slöjdgatan i samband med byggandet av det nya city.

När man 1990 stod mellan valet och kvalet att lägga ned antingen Blackebergs gymnasium eller Nya Elementars gymnasium, beslöt man istället att slå ihop skolorna. I och med fusionen lyckades man bevara de gamla traditionerna och värderingarna från Nya Elementar, samtidigt som Blackebergs gymnasium fick tillräckligt elevantal för att kunna fortleva.

Dela:
Kategorier: