Studiehjälp

 

På Blackebergs gymnasium finns en specialpedagog, en speciallärare inriktad på läs-, skriv- och språkutveckling och en specialpedagog inriktad på matematik. Vi har stor erfarenhet av att möta elever med olika funktionsnedsättningar såsom dyslexi, neuropsykiatriska diagnoser och läs- och skrivsvårigheter. Vi gör olika former av extra anpassningar enligt Skolverkets riktlinjer och i samråd med berörda elever och lärare.

Läs-och skrivstudion vid Blackebergs gymnasium finns i sal A216. Där kan du få individuell hjälp med:

Studiestöd: Elever i behov kan få hjälp med att planera, genomföra och slutföra en skoluppgift eller hjälp med att läsa inför ett prov.

Individuell hjälp med studieplanering: Vi hjälper till med att strukturera studierna och göra planeringar både kort- och långsiktigt.

Skrivande med språkriktighet, 100p. Som individuellt val i åk 2 eller 3 erbjuder vi en kurs i skrivande riktat till elever som vill utveckla sitt skrivande. Kursen syftar till att utifrån sina egna förutsättningar öka sin förmåga och säkerhet att läsa och skriva det svenska språket. Vidare att hitta en egen strategi för att använda språket som ett instrument för förståelse och kommunikation, och att lära sig hantera de redskap och hjälpmedel som finns för att underlätta studier på gymnasienivå. Slutligen att lära känna olika typer av texter och utöka sitt ordförråd.

Studieverkstad: Vid några tillfällen per termin erbjuder vi frivillig studiehjälp på ”randig tid”. Dessa tillfällen är öppna för alla och datum och tider anslås på skolan.

Studieteknik på Blackebergs gymnasium: För den som vill finns ett Fronterrum med diverse dokument om studieteknik.

Studiehjälp i matematik: Elever i behov av extra stöd i matematik kan få hjälp av specialpedagog i matematik. Stödet kan handla om extra lektioner, genomgångar enskilt eller i mindre grupp och speciella anpassningar i matematikämnet.

Dela: